Onderneming:

Didi ‘t Hart Fotografie, gevestigd aan Oude Heijningsedijk 67 4794 RC Heijningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website www.didithartfotografie.nl

Gevestigd Oude Heijningsedijk 67, 4794 RC Heijningen Telefoon +31618755200

E-mail info@didithartfotografie.nl

 

Privacy functionaris:

Didi ‘t Hart is de Functionaris Gegevensbescherming van

Didi ‘t Hart Fotografie zij is te bereiken via info@didithartfotografie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Didi ‘t Hart Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@didithartfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en basis van gegevens verwerking:

Didi ‘t Hart Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Didi ‘t Hart Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Didi ‘t Hart Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Didi ‘t Hart Fotografie) tussen zit. Didi ‘t Hart Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

  • Microsoft office om uw gegevens te verwerken en te bewaren in de vorm ven een intakelijst en facturatiebestand.
  • Trans-ip om uw gegevens te verwerken en te bewaren in de vorm van mail conversaties en het plaatsen van jouw foto’s op de website didithartfotografie.nl.
  • Adobe voor het verwerken en bewerken van jouw foto’s.
  • Apple icloud voor het bewaren van bovenstaande systemen voor korte en langere termijn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Didi ‘t Hart Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat jij mij verzoek deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

  • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
  • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
  • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Didi ‘t Hart Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Didi ‘t Hart Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Didi ‘t Hart Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@didithartfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Didi ‘t Hart Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Didi ‘t Hart Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@didithartfotografie.nl

Hier treft u een printbare privacy verklaring